Vedtægter for Ganløse Svømmeklub Ganløse, august 1999
 
1. Foreningens navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er "Ganløse Svømmeklub", med hjemsted i Ganløse, Stenløse kommune.
1.2 Foreningen er stiftet den 29. oktober 1998.
 
2. Foreningens formål
2.1 Foreningens formål er at fremme interessen for svømning, livredning og dermed beslægtede aktiviteter blandt
alle klubbens medlemmer.
2.2 Gennem arrangementer at styrke kammeratskab, klubånd og udbredelse af svømmesporten.
 
3. Tilhørsforhold
3.1 Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Frederiksborg amt, og Dansk
Svømme- og Livrednings-Forbund (DSLF) under Dansk Idræts Forbund (DIF), og tilslutter sig disses vedtægter.
Herudover kan foreningen tilslutte sig andre forbund m.v. efter en generalforsamlingsbeslutning.
 
4. Medlemmers rettigheder og pligter
4.1 Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig disse vedtægter. Et medlem kan ekskluderes, hvis en enig
bestyrelse finder grund dertil.
4.2 Det er det ekskluderede medlems ret at få sin eksklusion prøvet på førstkommende generalforsamling i
foreningen.
4.3 Som støttemedlem kan optages enhver.
 
5. Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve
vedtægterne.
5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år indenfor tidsrummet 1/8 til 31/8. Indkaldelse sker ved opslag
ved svømme-badet og eventuelt ved annoncering i den lokale presse senest 4 uger før generalforsamlingens
afholdelse.
5.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, mødested, mødetid, budgetforslag for den kommende sæson samt
revideret årsregnskab.
5.4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af
bestyrelsen eller i revisor i foreningen.
5.5 For den ordinære generalforsamling gælder der følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.
7. Eventuelt.
5.6 Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
5.8 Kun ét medlem pr. familie har stemmeret, uanset hvor mange familiemedlemmer der deltager i foreningens
aktiviteter. Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret.
5.9 Afstemning sker ved håndsoprækning, dog kan denne også ske skriftligt, når mindst 5 medlemmer eller
bestyrelsen måtte ønske det.
5.10 Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. Ingen befuldmægtiget
kan repræsentere mere end én stemme der skal være godkendt af dirigenten.
5.11 Til vedtægtsændringer fordres det, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og
at mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er 2/3 af medlemmerne
ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de repræsenterede
stemmer, skal der inden 4 uger afholdes ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 8 dages
varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte, og vedtagelser kan
ske, når mindst 2/3 af disse slemmer for ændringen.
5.12 De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens protokol, der
underskrives af såvel dirigenten, som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 
6. Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/4
af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom bilagt forslag til dagsorden.
6.2 Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden 4 uger at afholde ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med
mindst 8 dages varsel.
6.3 Den ekstraordinære generalforsamling er kun gyldig, såfremt 3/4 af de medunderskrevne er mødt frem.
6.4 De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der, i henhold
til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmer, indtil de lovligt måtte
ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af trufne beslutninger for DGI eller DSLF (DIF) har
ikke opsættende virkning.
 
7. Bestyrelsen
7.1 Bestyrelsen består af indtil 5 og mindst 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære
generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 1(2) og 2(3) medlemmer hvert år, dog tilstræbes det, at
formand og kasserer ikke afgår samtidig. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Ved frafald
supplerer bestyrelsen sig selv. Genvalg kan finde sted. Som bestyrelsesmedlem kan vælges ethvert medlem,
som er fyldt 18 år.
7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv, fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og
de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
7.3 Bestyrelsen et berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet
hjælp, f.eks. instruktører og lignende.
7.4 Det påhviler bestyrelsen at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring.
7.5 Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet, dog ydes der godtgørelse for udlæg, herunder
telefonudgifter og lignende.
 
8. Bestyrelsens arbejde
8.1 Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dennes anliggender, herunder dens
formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde, og med bindende virkning ved deres
underskrift mindst 2 i forening. Ved almindelig ekspedition underskriver formanden på bestyrelsens vegne.
8.2 Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer
forlanger det.
8.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede og enige.
8.4 Hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar for generalforsamlingen.
 
9. Regnskabet
9.1 Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler foreningens ordinære udgifter. Ekstraordinære udgifter
skal godkendes af bestyrelsen.
9.2 Kassereren fører et af bestyrelsen autoriseret regnskabssystem samt en medlemsfortegnelse. Kassereren kan
underskrive alle kvitteringer.
9.3 Kassebeholdningen, udover kr. 500,00, skal henstå på bank- /sparekasse- eller girokonto. Beløb der er henlagt
til indkøb af materiel eller andet, kan henstå på en konto med opsigelse. Denne konto skal være klausuleret
således, at kun formanden eller en af bestyrelsen bemyndiget person kan hæve.
9.4 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest 15. februar, hvorefter
det reviderede regnskab forelægges den samlede bestyrelse til underskrift.
 
10. Foreningens opløsning
10.1 Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3/4 af
medlemmerne ønsker det og stemmer for.
10.2 I tilfælde af foreningens opløsning skal midler og materiel anvendes til aktiviteter under Dansk Svømme- og
Livredningsforbund (Svømmeregion Øst) under Danmarks Idræts Forbund.
 
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 29. oktober 1998.
Ændrer på generalforsamling 21. august 1999.