Vedtægter for Ganløse Svømmeklub, Ganløse

 

1. Foreningens navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er "Ganløse Svømmeklub", med hjemsted i Ganløse, Egedal Kommune.

1.2 Foreningen er stiftet den 29. oktober 1998.

 

2. Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at fremme interessen for svømning, livredning og dermed beslægtede aktiviteter blandt

alle klubbens medlemmer.

2.2 Gennem arrangementer at styrke kammeratskab, klubånd og udbredelse af svømmesporten.

 

3. Tilhørsforhold

3.1 Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Egedal Idræts Fællesskab, og Dansk Svømmeunion (DSU) under Dansk Idræts Forbund (DIF), og tilslutter sig disses vedtægter.

Herudover kan foreningen tilslutte sig andre forbund m.v. efter en generalforsamlingsbeslutning.

 

4. Medlemmers rettigheder og pligter

4.1 Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig disse vedtægter. Et medlem kan ekskluderes, hvis en enig

bestyrelse finder grund dertil.

4.2 Det er det ekskluderede medlems ret at få sin eksklusion prøvet på førstkommende generalforsamling i

foreningen.

4.3 Som støttemedlem kan optages enhver.

 

5. Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne.

5.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år indenfor tidsrummet 1/8 til 30/9. Indkaldelse sker ved meddelelse til medlemmer på E-mail, samt opslag på svømmeklubbens hjemmeside med minimum 6 ugers varsel

5.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, mødested, mødetid.

5.4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller i revisor i foreningen.

5.5 For den ordinære generalforsamling gælder der følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse, revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

5.6 Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. dog se pkt. 5.11

5.8 Kun ét medlem pr. husstand har stemmeret, uanset hvor mange familiemedlemmer der deltager i foreningens

aktiviteter. Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret.

5.9 Afstemning sker ved håndsoprækning, dog kan denne også ske skriftligt, når mindst 5 medlemmer eller

bestyrelsen måtte ønske det.

5.10 Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved skriftlig fuldmagt. Ingen befuldmægtiget kan repræsentere mere end én stemme, der skal være godkendt af dirigenten.

5.11 Til vedtægtsændringer fordres det, at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og

at mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er 2/3 af medlemmerne

ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de repræsenterede

stemmer, skal der inden 4 uger afholdes ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 8 dages

varsel. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte, og vedtagelser kan

ske, når mindst 2/3 af disse slemmer for ændringen.

5.12 De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens protokol, der underskrives af såvel dirigenten, som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

6. Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom bilagt forslag til dagsorden.

6.2 Bestyrelsen er herefter forpligtet til inden 4 uger at afholde ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 8 dages varsel.

6.3 Den ekstraordinære generalforsamling er kun gyldig, såfremt 3/4 af de medunderskrevne er mødt frem.

6.4 De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der, i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmer, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af trufne beslutninger for DGI eller DSU (DIF) har ikke opsættende virkning.

 

7. Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen består af max 9 og mindst 3 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 1(4) og 2(5) medlemmer hvert år, dog tilstræbes det, at formand og kasserer ikke afgår samtidig.

Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Ved frafald supplerer bestyrelsen sig selv. Genvalg kan finde sted.

Som bestyrelsesmedlem kan vælges ethvert medlem, som er fyldt 18 år.

7.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv, fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og

de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

7.3 Bestyrelsen et berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i fornødent omfang at engagere lønnet hjælp, f.eks. instruktører og lignende.

7.4 Det påhviler bestyrelsen at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring.

7.5 Hvervet som bestyrelsesmedlem og revisor er ulønnet, dog ydes der godtgørelse for udlæg, herunder telefonudgifter og lignende.

 

8. Bestyrelsens arbejde

8.1 Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og leder og bestyrer dennes anliggender, herunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde, og med bindende virkning ved deres underskrift mindst 2 i forening. Ved almindelig ekspedition underskriver formanden på bestyrelsens vegne.

8.2 Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

8.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede og enige.

8.4 Hvor lovene intet foreskriver, træffer bestyrelsen afgørelse under ansvar for generalforsamlingen.

 

9. Regnskabet

9.1 Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler foreningens ordinære udgifter. Ekstraordinære udgifter skal godkendes af bestyrelsen.

9.2 Kassereren fører et af bestyrelsen autoriseret regnskabssystem samt en medlemsfortegnelse. Kassereren kan underskrive alle kvitteringer.

9.3 Kassebeholdningen, udover kr. 500,00, skal henstå på bank- /sparekasse- eller girokonto. Beløb der er henlagt

til indkøb af materiel eller andet, kan henstå på en konto med opsigelse. Denne konto skal være klausuleret således, at kun formanden eller en af bestyrelsen bemyndiget person kan hæve.

9.4 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkalder til revisionsmøde senest inden næste generalforsamling, hvorefter det reviderede regnskab forelægges den samlede bestyrelse til underskrift.

 

10. Foreningens opløsning

10.1 Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 3/4 af deltagene medlemmerne ønsker det og stemmer for.

10.2 I tilfælde af foreningens opløsning skal midler og materiel anvendes til aktiviteter under Dansk Svømmeunion under Danmarks Idræts Forbund.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 29. oktober 1998.

Ændret på generalforsamling 25. September 2020

Vi takker vore sponsorer

Ganløse Svømmeklub

Byåsen 4, Ganløse, 3660 Stenløse